ทัวร์จีน PEACH KUNMING -DALI-LIJIANG 5D 4N

เที่ยวเมืองจีน คุณหมิง ลี่เจียง เยือนถิ่นมรดกโลกลี่เจียง ชื่นชมธารน้ำแข็งภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์สุดอลังการ IMPRESSION LIJILANG และส่งท้ายช้อปปิ้งจุใจในเมืองคุณหมิง

วันแรก         กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าหลี่       

08.00 น.        คณะพร้อม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ

10.45 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย สายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 612

14.00 น.        เดินทางถึง สนามบินเมืองคุนหมิง นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา” หรืออาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ถูก กุบไลข่าน ผู้เป็นจักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็นได้บนเส้นทางจากต้าหลี่ถึงลี่เจียง

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

          นำท่านเข้าสู่ที่พัก WEN YUE DONG FANG, DALI หรือเทียบเท่า       

             

วันที่สอง       ต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าหลี่ –  หมู่บ้านชาวป๋ายซีโจว(ชมโชว์ของชาวป๋วย) – ลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านผ่านชม เจดีย์สามองค์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองต้าหลี่ เจดีย์ 3 องค์ มีองค์ประธาน 16 ชั้นอยู่ตรงกลาง มีชื่อเรียกว่า “เชียนสวินถ่า” สูง 69.13 เมตร ประดิษฐานเมื่อสร้างอาณาจักรต้าหลี่ เมื่อประมาณ 1,000 ปี ที่ผ่านมา ถูกลมฝนกัดกร่อนเผชิญแผ่นดินไหวหลายครั้งแต่ก็มีการบูรณะเรื่อยมา พุทธศาสนาที่เมืองต้าหลี่เจริญเติบโต และรุ่งเรืองอย่างมาก ในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์หมิง จากนั้นนำท่านเดินเล่นชม เขตเมืองโบราณต้าหลี่ ชมซุ้มประตูและกำแพงเมืองต้าหลี่ที่สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง  ตัวเมืองมีเนื้อที่ประมาณ 12 ตารางกิโลเมตร  ประกอบไปด้วยซุ้มประตู ที่ตั้งของศาลาว่าการมณฑลยูนนาน ท่านสามารถเดินเล่นช้อปปิ้ง และสัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนพื้นเมืองอย่างเต็มอิ่ม นำท่านไปยัง หมู่บ้านซีโจว ให้ท่านชมการชงชา 3 ถ้วย 3 รส ที่มีรสชาติแตกต่างกัน ซึ่งเป็นประเพณีการต้อนรับ ที่ให้เกียรติเป็นอย่างสูงกับผู้มาเยือน พร้อมชมการแสดงและวัฒนธรรมของระบำพื้นเมืองของชาวป๋วย

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              เดินทางสู่ เมืองลี่เจียง เมืองเก่าดายันที่มีประวัติมากว่า 800 ปี ยังคงรักษาความงามในอดีตไว้ได้เป็นอย่างดี จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณลี่เจียง หรือ ต้าเหยียนเจิ้ง ซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาในสมัยต้นราชวงศ์ถัง มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลาง ความโอบล้อมด้วยสายน้ำน้อยใหญ่ ที่ไหลมาจากสระมังกรดำ รูปร่างลักษณะ คล้ายหินฝนหมึกจีน  ซึ่งยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์  อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก โดยองค์การยูเนสโก

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                   นำท่านเข้าสู่ที่พัก JIN DAO HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม       ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – ธารน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) – ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก –  สระมังกรดำ – ต้าหลี่

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าในลี่เจียง ซึ่งยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 5,596 เมตร มีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกับสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาวบนฟากฟ้า ทิวเขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า ภูเขาหิมะมังกรหยก  นำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าใหญ่ขึ้นสู่ จุดชมวิวสูงสุดของภูเขาหิมะมังกรหยกที่เรียกว่า สวนธารน้ำแข็ง (GLACIER PARK) ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร  จากนั้นนำท่านชม  IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              เดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก ตั้งอยู่เชิงภูเขาหิมะมังกรหยก ชมความงามของธารน้ำไป๋สุ่ยเหอ ซึ่งเป็นน้ำใสบริสุทธิ์ที่ละลายไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก นำท่านเดินทางสู่ สระน้ำมังกรดำ น้ำในสระเป็นน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก และซึมลงในทรายมาผุดขึ้นที่สระน้ำมังกรดำ ชมทิวทัศน์ของยอดเขามังกรหยกที่งดงาม และภาพสะท้อนของภูเขามังกรหยก บนผิวน้ำในสระที่ใสราวกับกระจกเงาจากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองต้าหลี่

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

          นำท่านเข้าสู่ที่พัก WEN YUE DONG FANG, DALI หรือเทียบเท่า       

 

วันที่สี่           ต้าหลี่ – คุนหมิง – ร้านผ้าไหม – ร้านนวดเท้า – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ คุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านผ้าไหม เชิญเลือกชมเอกซื้อผ้าไหมขึ้นชื่อและมีชื่อเสียง และต่อด้วย ร้านนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่  ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้ ได้ตามอัธยาศัย มีสินค้ามากมายให้ท่านได้ละลาย ทรัพย์ อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า มือถือ ฯลฯ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                   นำท่านเข้าสู่ที่พัก KUNMING JIN JIANG HOTEL (TOWER B) หรือเทียบเท่า           

 วันที่ห้า         คุนหมิง – วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง ซึ่งเป็น “วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง” มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองคุนหมิง ให้ท่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม สระน้ำใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นำท่านนมัสการพระพุทธรูปจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย สมัยที่ พณ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการอัญเชิญพระพุทธชินราชมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง เพื่อตรวจเช็คสัมภาระ และเอกสารการเดินทาง

15.20 น.        เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย TG613

16.30 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ