ทัวร์จีน PEACH CHIANGMAI-KUNMING 5D4N

เที่ยวคุณหมิงบินตรงจากเชี่ยงใหม่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าใหญ่ขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุดของภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์อลังการความยิ่งใหญ่ IMPRESSION LILIANG เสริมสิริมมงคลประตูแห่งโชคลาภ ประตูมังกร ช้อปปิ้งจุใจถนนคนเดินคุณหมิง

วันแรก         เชียงใหม่ – คุนหมิง – ฉู่สง      

13.20 น.          คณะพร้อม ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ สายการบิน ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ

16.20 น.          ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย สายการบินไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU2570

19.10 น.          เดินทางถึง สนามบินเมืองคุนหมิง นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฉูส่ง เป็นเมืองหลักของเขตปกครองตนเองชนชาติหยี (Chuxiong Yi Autonomous Prefecture) เดิมเมืองฉู่สงมีชื่อเสียงในการผลิตผ้าไหม และบุหรี่ การเดินทางสู่เมืองนี้ใช้เวลาทางรถไปทางเหนือ 2 ชั่วโมง ระยะทางจากคุนหมิงไปเมืองฉู่สง 164 กิโลเมตร

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

         นำท่านเข้าสู่ที่พัก XIN YUN HUA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง         ฉูส่ง – ต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าหลี่ – หมู่บ้านชาวป๋ายซีโจว (ชมโชว์ของชาวป๋วย) – ลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านผ่านชมเจดีย์สามองค์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองต้าหลี่ เจดีย์ 3 องค์ มีองค์ประธาน 16 ชั้นอยู่ตรงกลาง มีชื่อเรียกว่า “เชียนสวินถ่า” สูง 69.13 เมตร ประดิษฐานเมื่อสร้างอาณาจักรต้าหลี่ เมื่อประมาณ 1,000 ปี ที่ผ่านมา ถูกลมฝนกัดกร่อนเผชิญแผ่นดินไหวหลายครั้งแต่ก็มีการบูรณะเรื่อยมา พุทธศาสนาที่เมืองต้าหลี่เจริญเติบโต และรุ่งเรืองอย่างมาก ในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์หมิง จากนั้นนำท่านเดินเล่นชม เขตเมืองโบราณต้าหลี่ ชมซุ้มประตูและกำแพงเมืองต้าหลี่ที่สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ตัวเมืองมีเนื้อที่ประมาณ 12 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยซุ้มประตู ที่ตั้งของศาลาว่าการมณฑลยูนนาน ท่านสามารถเดินเล่นช้อปปิ้ง และสัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนพื้นเมืองอย่างเต็มอิ่ม นำท่านไปยัง หมู่บ้านซีโจว ให้ท่านชมการชงชา 3 ถ้วย 3 รส ที่มีรสชาติแตกต่างกัน ซึ่งเป็นประเพณีการต้อนรับ ที่ให้เกียรติเป็นอย่างสูงกับผู้มาเยือน พร้อมชมการแสดงและวัฒนธรรมของระบำพื้นเมืองของชาวป๋วย

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              เดินทางสู่ เมืองลี่เจียง เมืองเก่าดายันที่มีประวัติมากว่า 800 ปี ยังคงรักษาความงามในอดีตไว้ได้เป็นอย่างดี จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณลี่เจียง หรือ ต้าเหยียนเจิ้ง ซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาในสมัยต้นราชวงศ์ถัง มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลาง ความโอบล้อมด้วยสายน้ำน้อยใหญ่ ที่ไหลมาจากสระมังกรดำ รูปร่างลักษณะ คล้ายหินฝนหมึกจีน ซึ่งยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก โดยองค์การยูเนสโก

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                  นำท่านเข้าสู่ที่พัก JIN DAO HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม         ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – ธารน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) – ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – ต้าหลี่

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าในลี่เจียง ซึ่งยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 5,596 เมตร มีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกับสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาวบนฟากฟ้า ทิวเขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า ภูเขาหิมะมังกรหยก  นำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าใหญ่ขึ้นสู่ จุดชมวิวสูงสุดของภูเขาหิมะมังกรหยกที่เรียกว่า สวนธารน้ำแข็ง (GLACIER PARK) ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร  จากนั้นนำท่านชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              เดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก ตั้งอยู่เชิงภูเขาหิมะมังกรหยก ชมความงามของธารน้ำไป๋สุ่ยเหอ ซึ่งเป็นน้ำใสบริสุทธิ์ที่ละลายไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมือง ต้าหลี่

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก WEN YUE DOGN FANG HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่            ต้าหลี่ – คุนหมิง – เขาซีซาน – ประตูมังกร – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน        

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่านเดินทางเข้าสู่เมือง คุนหมิง (ใช้เวลาในการเดินทาง 4.30 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองคุนหมิง เขาซีซานอยู่ด้านทิศตะวันตกของเมืองคุนหมิง ห่างจากเมืองคุนหมิง 15 กิโลเมตร อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1900 – 2350 เมตร ด้านล่างของภูเขาซีซานเป็นที่ตั้งของทะเลสาบเตียนฉือ บนยอดเขาซีซานเป็นที่ตั้งของประตูมังกร หรือ หลงเหมิน คนที่นี่เชื่อว่าใครก็ตามที่สามารถลอดผ่านประตูมังกรนี้ไปจะมีโชคลาภ นอกจาก ประตูมังกร เขาซีซานยังมีวัดที่ขึ้นชื่ออีกสองแห่ง ได้แก่ หัวถิงซื่อ และไท่หวาซื่อ และยังมีสุสานของนักดนตรีจีนนาม เนี้ยเอ่อ ซึ่งเป็นผู้ประพันธ์เนื้อและทำนองเพลงชาติจีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันตั้งอยู่บนเขาซีซานด้วย

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้ ได้ตามอัธยาศัย มีสินค้ามากมายให้ท่านได้ละลายทรัพย์ อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า มือถือ ฯลฯ

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                  จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก PIN HUA YUE JIA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า          คุนหมิง – วัดหยวนทง – เชียงใหม่

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง ซึ่งเป็น “วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง” มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองคุนหมิง ให้ท่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม สระน้ำใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นำท่านนมัสการพระพุทธรูปจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย สมัยที่ พณ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการอัญเชิญพระพุทธชินราชมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง เพื่อตรวจเช็คสัมภาระ และเอกสารการเดินทาง

14.30 น.          เดินทางกลับเชียงใหม่ โดย สายการบินไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU2569

15.20 น.          เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ