ทัวร์จีน PEACH CHENGDU-EMEI-LESHAN 4D 3N

เที่ยวเมืองจีนเฉินตู มณฑลเสฉวน เยือนถิ่นหมีแพนด้า สัมผัสกับวัฒนธรรม กว่า 2000ปี ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ชมมรดกโลกเอ๋อเหม่ยซาน และชมพระพุทธรูปเล่อซาน  ช้อปปิ้งจุใจถนนชุนซีลู่

วันแรก                  กรุงเทพฯ – เฉินตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ) – ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

07.00 น.        คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

10.15 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618

14.25 น.        เดินทางถึง เมืองเฉินตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ ก่อนคริสต์ศักราช 500 กว่าปี ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและที่ราบสูง มีแม่น้ำแยงซี หมินเจียง หย่าหลง และเจียหลิง รวม 4 สายไหลผ่าน ถือเป็นเมืองที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับฉายาว่าเป็น “เมืองสวรรค์” และเสฉวนยังเป็นถิ่นกำเนิดของหมีแพนด้าอีกด้วย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ศูนย์แห่งนี้ได้ทำการวิจัยและเพาะพันธุ์หมีแพนด้า เนื่องจากปัจจุบันหมีแพนด้ามีจำนวนน้อย การผสมพันธุ์และให้กำเนิดลูกเป็นไปได้ยากดังนั้น ทางรัฐบาลจีนจึงทำการเพาะพันธุ์เพื่อเป็นการอนุรักษ์แพนด้าให้สืบเผ่าพันธุ์กันต่อไป ให้ท่านได้ชมความน่ารักของหมีแพนด้าในอิริยาบถต่าง ๆ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

หลังอาหาร นำชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาทีโดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HUANHUAX HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.hiexpress.com/hotels/gb/en/chengdu

 

วันที่สอง       เฉินตู – เล่อซาน – ล่องเรือชมพระใหญ่แห่งเขาเล่อซาน – ง้อไบ๊ – วัดพระใหญ่

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน ซึ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ เมืองนี้มีอายุกว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณที่แม่น้ำ 3 สาย คือ แม่น้ำชิงหยี, แม่น้ำหมินและแม่น้ำเต้าตู้มา จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมพระใหญ่แห่งเขาเล่อซาน ชมเกาะที่มีลักษณะคล้ายพระนอนกลางน้ำ ชมหลวงพ่อโตเล่อซาน ที่ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 90 ปี ( สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 713 – 803) โดยหลวงพ่อไห่ทงได้ใช้เงินบริจาคจากชาวบ้านสร้าง เพื่อคอยคุ้มครองภัยน้ำท่วมจากแม่น้ำหมินเจียง หลวงพ่อโตเล่อซานเป็นพระพุทธรูปปางนั่งที่สกัดเข้าไปใน ภูเขาสูงและใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 71 เมตร

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ ง้อไบ๊ (เอ๋อเหมยซาน) ที่ได้รับการขนานนามว่า “เมืองในหมอก” ซึ่งอยู่ห่างจากเมือง  เฉินตู 160 ก.ม. ถือเป็น 1 ใน 4 พุทธคีรีที่สำคัญของประเทศจีน ซึ่งประกอบไปด้วยเอ๋อเหมยซาน, ผู่ถอซาน, อู่ไถซาน และ จิ่วหวงซาน สถานที่แห่งนี้มีวัดวาอารามและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งอยู่มากมาย และมีพระสงฆ์จำวัดอยู่บนเขาหลายพันรูป ที่นี่ยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม ของสัตว์ในถิ่นเหนือยุคเก่า คาบเกี่ยวกับถิ่นเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะสัตว์หายากในถิ่นเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และกลุ่มที่อาศัยอยู่บนแถบที่ราบสูง ซึ่งมีมาแต่ยุคดึกดำบรรพ์ ความสมบูรณ์แบบและมนต์เสน่ห์ทำให้เขาเอ๋อเหมยซานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแบบผสมร่วมกับพระพุทธรูปเล่อซานภายใต้ชื่อ “ภูมิทัศน์แห่งเขาเอ๋อเหมยซานและพระพุทธรูปเล่อซาน

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ วัดพระใหญ่ เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยปลายราชวงศ์หมิง เพิ่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี ค.ศ. 2009 ปัจจุบันกลายเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเอ๋อเหมย นําท่านนมัสการพระพุทธรูปหลวงพ่อโตเพื่อความเป็นสิริมงคล

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GARDEN HOTEL EMEISHAN หรือเทียบเท่า

http://www.emsyhotel.com/

 

วันที่สาม       ง้อไบ๊ – ขึ้นยอดเขาจินติ่ง – ขึ้นกระเช้านมัสการพระโพธิสัตว์พักตร์ 10 ทิศ – วัดหัวจ้างวัดเป้ากั๋ว – เฉินตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเปลี่ยนนั่งรถของอุทยานขึ้นภูเขา  จากนั้นนำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาจินติ่งที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร ชมทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์ จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าเพื่อ นมัสการพระโพธิสัตว์พักตร์ 10 ทิศ ผู่เสียนทรงช้าง (สมัตภัทธโพธิสัตว์) พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร ชมตำหนักทอง ตำหนักเงิน ตำหนักสำริด และตำหนักเหล็กซึ่งประหนึ่งว่าได้จำลอง 4 พุทธคีรี อันได้แก่ ผู่โถวซาน จิ่วหัวซาน อู่ไถซาน และเอ๋อเหมยซานมาไว้ที่ยอดจินติ่ง จากนั้นนำท่านสู่ วัดหัวจ้าง สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ตุงฮั่น มีประวัติศาสตร์เกือบ 2 พันปีแล้วเมื่อปี1972 ได้ประสบความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากไฟไหม้ ปี 2003 ทางการที่เกี่ยวข้องได้ลงทุน 3 ร้อยล้านหยวนหรือเท่ากับพันห้าร้อยล้านบาท ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์วัดหัวจ้างอีกครั้ง

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านสู่ วัดเป้ากั๋ว ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของง้อไบ๊ มีเดิมชื่อว่า ฮุ่ยจงถัง สร้างขึ้นในสมัย หมิงเพื่อบูชาพระโพธิสัตว์ผู่เสียนโพธิสัตว์แห่งปัญญาผู้สถิตย์ ณ เขาง๊อไบ๊ ผสมผสานความเชื่อของ 3 ศาสนาคือ พุทธ เต๋า และลัทธิขงจื๊อตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของที่ราบฟ้งหวง สูงจากระดับน้ำทะเล 533 เมตรต่อมารัชสมัยคังซีฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ชิงได้ เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเป้ากั๋วมาจนปัจจุบันจากนั้นนำท่านเดินทางกลับเฉินตู นำท่าน ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากคนทางบ้านเป็นที่ระลึก อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าแบรนด์เนม ฯลฯ เป็นถนนที่ไม่ยาวมากนักแต่เป็นแหล่งชุมนุมของหนุ่มสาวเมืองเฉินตูที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่และร้านย่อยๆ มากมาย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HUANHUAX HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.hiexpress.com/hotels/gb/en/chengdu

 

วันที่สี่           ศาลเจ้าสามก๊ก (ศาลเจ้าขงเบ้ง) – ร้านบัวหิมะ  – ร้านใบชา – เฉินตู – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าสามก๊ก (ศาลเจ้าขงเบ้ง) สร้างในสมัยซีจิ้น ปี ค.ศ. 395 เพื่อระลึกถึงพระมหาอุปราชของก๊กสู่ (จ๊ก) สมัยสามก๊ก ภายในศาลเจ้ามีรูปปั้นเล่าปี่ ขงเบ้ง กวนอู เตียวหุย พร้อมทั้ง 14 ทหารเอก และ 14 เสนาบดีเอก ชมสุสานเล่าปี่และมเหสี 2 องค์ จากนั้น นำท่านแวะ ร้านบัวหิมะ  ซึ่งเป็นต้นตำรับครีมบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณรักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวกฯลฯ และนําท่านแวะชิม ร้านใบชา ให้ท่านเลือกเป็นของฝากอีกหนึ่งสินค้าขึ้นชื่อของจีน

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารสมุนไพรจีน

จากนั้น นำคณะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

15.30 น.        เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619

17.35 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ