ทัวร์จีน Delight By Siam Orchard

ปักกิ่ง-มี่หยุน-ตงเฉิน-ปักกิ่ง

Dc 01 China Beijing 5d3n 1

วันแรก        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

22.00 น.   — คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง

วันที่สอง       กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น-กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืน

01.00 น.   เหินฟ้าสู่ ปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA980(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)              

06.20 น.   เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

เช้า          ä รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร                                      

           นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ นำท่านเที่ยวชมทิวทัศน์ภายในบริเวณเมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น นอกจากนี้ภายในเมืองโบราณแห่งนี้ยังมีร้านค้าของโบราณ ทั้งอาหาร ของที่ระลึก ขนม รองเท้า หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบดั้งเดิมและปัจจุบันให้เลือกช้อปอีกมากมาย

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย           นำท่านสู่ กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) ตั้งอยู่ที่อำเภอมี่หยุน ซึ่งเป็นอำเภอทางเหนือสุดของปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านนี้เป็นด่านที่มีชื่อเสียงมาก เป็นสุดยอดแห่งกำแพงเมืองจีน ถือเป็นด่านที่ได้รับการขนานนามว่า The best of great wall in China” เนื่องจากเป็นกำแพงเมืองจีนที่ยังคงสภาพเดิมของสมัยราชวงศ์หมิงเพียงแห่งเดียวของจีน อีกทั้งยังตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นผาสูงชัน ทำให้มีทิวทัศน์สวยงามมาก หนังสือพิมพ์ไทมส์จึงจัดอยู่อันดันต้นๆ ของ 25 แหล่งท่องเที่ยวของโลกที่ไม่ควรพลาดชม

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

            หลังรับประทานอาหาร ท่านสามารถชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืนอย่างงดงาม อิสระให้ท่านถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

พักที่ MINGSU HOTEL หรือเทียบเท่า (พักที่เมืองโบราณ) ระดับ 4 ดาว ****

 

วันที่สาม       พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง พิเศษ!!! แถมฟรีบรั่นดี ท่านละ 1ขวด (ปริมาณ 100 ML)-หมู่บ้านยุโรปวัดลามะ-ถนนหวังฟูจิ่ง

เช้า       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง ให้ท่านได้ดูขบวนการผลิตไวน์ชนิดต่างๆ และท่านจะได้ลิ้มรสไวน์อีกด้วย จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านยุโรป ให้ท่านได้ชมบ้านเรือนที่ตกแต่งสไตล์ต่างๆ เช่น ฝรั่งเศส อเมริกา อิตาลี โปตุเกต เป็นต้น ถือเป็นจุดชมวิว และสถานที่พักผ่อนระดับ 4A ที่มีพื้นที่โดยรวมกว่า 1,500 ไร่ ที่ประกอบไปด้วยไร่องุ่น โรงงานบ่มไวน์ และโรงกลั่นสุรา

พิเศษ!!! แถมฟรีบรั่นดี ท่านละ 1ขวด (ปริมาณ 100 ML)

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ วัดลามะ “ยงเหอกง” สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของ จักรพรรดิหย่งเจิ้น ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปแบบธิเบต ท่านจะได้นมัสการพระพุทธรูปอารยเมตไตรย์ที่งดงาม โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข “ว่านฟู่เก๋อ”

นำท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง เป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่ง เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ          ä รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว ****

 

วันที่สี่         จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-กายกรรมปักกิ่ง

เช้า     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน ชมอนุเสาวรีย์วีรชน ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังโบราณกู้กง ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิง รวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

           ลิ้มรสอาหารพิเศษ…สุกี้มองโกล เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มไทยรสเด็ด

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณเฉียนเหมิน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยว เรียกได้ว่ามาปักกิ่งก็ต้องแวะมา ทางการปักกิ่งได้ทำการบูรณะซ่อมแซมอาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมจีนโบราณผสมตะวันตกให้เป็นร้านค้าที่นักท่องเที่ยว สามารถเดินชมบรรยากาศถนนวัฒนธรรมที่อายุกว่า 600 ปีและซื้อของฝากของที่ระลึกต่าง ๆ ได้

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

           นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง โชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน เช่น โชว์หมุนจาน, โชว์ควงของ เป็นต้น

พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว ****

 

วันที่ห้า        องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ

เช้า          ä รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

     นำท่านนมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า เจ้าแม่กวนอิมปางยืนและประดิษฐานกลางแจ้ง
อยู่ภายในสวนกู๋ถ่ากงหยวนหรือสวนวัดเก่า อดีตพื้นที่ภายในสวนแห่งนี้เคยเป็นวัดเก่าสมัยราชวงศ์หมิง จากหลักฐานที่บันทึกไว้ราวๆ เมื่อปี ค.ศ. 1545 หรือเมื่อ 470 กว่าปีก่อน ส่วนองค์พระแม่กวนอิมประดิษฐานเมื่อ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง รวม 3,000 ล้านหยวน บนเนื้อที่ 836 ไร่ ภายในอุทยานมีเจดีย์แปดเหลี่ยมเก้าชั้น ฐานสร้างในปี หมิงเจียจิ้ง 1538 ก่อตั้งขึ้นในราชวงศ์หมิง(เพื่อบูชาพระวิญญาณของผู้เสียชีวิต) ด้านหน้าของเจดีย์เรียกว่าวัดส่งเสริมดวงชะตาชีวิต ปลายราชวงศ์หมิงและได้รับการสร้างใหม่จวบจนปัจจุบัน

เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…เป็ดปักกิ่ง

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

19.35 น.    Qเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA979 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

23.40 น.   ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ….