ทัวร์จีน DELIGHT BEIJING

ปักกิ่ง-มี่หยุน-ตงเฉิน-ปักกิ่ง

 

วันแรก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

22.00 . คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง

 

วันที่สอง

กรุงเทพฯปักกิ่งเมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้นกำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้นลง) ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืน

01.15 . เหินฟ้าสู่ ปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA980  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

06.45 . เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร 

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ นำท่านเที่ยวชมทิวทัศน์ภายในบริเวณเมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น นอกจากนี้ภายในเมืองโบราณแห่งนี้ยังมีร้านค้าของโบราณ ทั้งอาหาร ของที่ระลึก ขนม รองเท้า หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบดั้งเดิมและปัจจุบันให้เลือกช้อปอีกมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านสู่ กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมค่ากระเช้าขึ้นลง) ตั้งอยู่ที่อำเภอมี่หยุน ซึ่งเป็นอำเภอทางเหนือสุดของปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านนี้เป็นด่านที่มีชื่อเสียงมาก เป็นสุดยอดแห่งกำแพงเมืองจีน ถือเป็นด่านที่ได้รับการขนานนามว่า “The best of great wall in China”  เนื่องจากเป็นกำแพงเมืองจีนที่ยังคงสภาพเดิมของสมัยราชวงศ์หมิงเพียงแห่งเดียวของจีน อีกทั้งยังตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นผาสูงชัน ทำให้มีทิวทัศน์สวยงามมาก หนังสือพิมพ์ไทมส์จึงจัดอยู่อันดันต้นๆ ของ 25 แหล่งท่องเที่ยวของโลกที่ไม่ควรพลาดชม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหาร ท่านสามารถชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืนอย่างงดงาม อิสระให้ท่านถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

พักที่ MINGSU HOTEL หรือเทียบเท่า (พักที่บริเวณเมืองโบราณ สไตล์ห้องพักแต่ละห้องไม่ เหมือนกัน จะได้ห้องพักสไตล์แบบไหนขึ้นอยู่กับทางโรงแรมจะจัดให้) ระดับ 4 ดาว****

****โปรดทราบ ***โรงแรมบริเวณเมืองโบราณมีห้องพักคู่ หรือห้องพักเดี่ยว เท่านั้น!!! (ไม่มีห้องเสริมเตียง)**ในกรณีที่ลูกค้าเดินทาง 3 ท่าน อีก 1 ท่าน ต้องจ่ายค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท จำนวน 1 คืนที่เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น***

 

วันที่สาม

พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง พิเศษ!!! แถมฟรีบรั่นดี ท่านละ 1ขวด (ปริมาณ 100 ML)-วัดหลิงกวงถนนหวังฟูจิ่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง ให้ท่านได้ดูขบวนการผลิตไวน์ชนิดต่างๆ และท่านจะได้ลิ้มรสไวน์อีกด้วย ถือเป็นจุดชมวิว และสถานที่พักผ่อนระดับ 4A ที่มีพื้นที่โดยรวมกว่า 1,500 ไร่ ที่ประกอบไปด้วยไร่องุ่น โรงงานบ่มไวน์ และโรงกลั่นสุรา

พิเศษ!!! แถมฟรีบรั่นดี ท่านละ 1ขวด (ปริมาณ 100 ML)

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดหลิงกวง ตั้งอยู่ในเขตสือจิ่งซาน กรุงปักกิ่ง เป็นวัดพุทธเก่าแก่ที่มีประวัติ ศาสตร์ยาวนานกว่า 1,200 ปี  วัดหลิงกวงเป็นสถานที่สักการะบูชาพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้าที่มีชื่อเสียงทั่วโลก เป็นหนึ่งในสถานที่ชื่อดังที่ชาวพุทธทั้งจีนและต่างชาตินิยมไปสักการะบูชา หนึ่งในสองของพระเขี้ยวแก้วที่เหลืออยู่ในโลกถูกประดิษฐานไว้ที่วัดนี้  ได้ชื่อว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่ายิ่ง

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง เป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่ง เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว ****

 

วันที่สี่

จัตุรัสเทียนอันเหมินพระราชวังโบราณกู้กงถนนโบราณเฉียนเหมินย่าน Art Beijing Fun  กายกรรมปักกิ่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน ชมอนุเสาวรีย์วีรชน ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังโบราณกู้กง ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิง รวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

  ลิ้มรสอาหารพิเศษสุกี้มองโกล เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มไทยรสเด็ด               

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณเฉียนเหมิน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยว เรียกได้ว่ามาปักกิ่งก็ต้องแวะมา ทางการปักกิ่งได้ทำการบูรณะซ่อมแซมอาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมจีนโบราณผสมตะวันตกให้เป็นร้านค้าที่นักท่องเที่ยว สามารถเดินชมบรรยากาศถนนวัฒนธรรมที่อายุกว่า 600 ปีและซื้อของฝากของที่ระลึกต่าง ได้ จากนั้นนำท่านสู่ ย่าน Art Beijing Fun มีพื้นที่โดยรวม 146,000 ตร.. ย่านนี้สร้างตามโครงการเมืองสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมใหม่ และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตแบบจีน สำหรับการปฏิบัติการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีแนะนำแบรนด์ของนานาชาติ แบรนด์ของแฟชั่น และแบรนด์จีนทันสมัยอย่างร้านหนังสือ Page One ร้านอาหาร Pinvita โรงแรม MUJI HOTEL ร้านกาแฟ STARBUCK Reserve Tevana ให้เราได้ชมกันอีกด้วย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

 นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง โชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน เช่น โชว์หมุนจาน, โชว์ควงของ เป็นต้น

พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว ****

 

วันที่ห้า

วัดลามะตลาดรัสเซียปักกิ่งกรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดลามะยงเหอกง สร้างขึ้นในปี ..1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของ จักรพรรดิหย่งเจิ้น ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปแบบธิเบต ท่านจะได้นมัสการพระพุทธรูปอารยเมตไตรย์ที่งดงาม โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุขว่านฟู่เก๋อ

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษเป็ดปักกิ่ง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

19.55 . เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA979 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

23.55 . ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ**********