ทัวร์จีน PEACH SHANGHAI

เส้นทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพราะเป็นเส้นทางที่สามารถท่องเที่ยวได้ครบ ไฮไลท์ ของประเทศจีน ได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ และ ความทันสมัย เดินทางได้ทุกวัย

 

 

วันแรก

กรุงเทพฯเซี่ยงไฮ้หังโจว

07.30 . คณะพร้อม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D

สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ

10.35 . ออกเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG664

15.50 . เดินทางถึง สนามบินเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากร นำท่านชม มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซีเกียง เป็นเขตการปกครองระดับเขตการปกครองพิเศษ  มีท่าเรือที่มีจำนวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก ได้รับการขนานนามว่าเป็น นครปารีสแห่งตะวันออกถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มมหานครไฮโซอันดับ 5 ของโลกเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน รวมถึง ด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) หังโจว เป็นราชธานีสมัยราชวงศ์ซ่ง (..1127-1279) และเป็น 1 6 นครโบราณ เป็นนครเก่าแก่เมืองหนึ่งของจีนอายุ กว่า 2,100 ปี ถือเป็นเมืองที่อยู่ในเขตภาคตะวันออกที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุดแล้ว หังโจวเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมที่ยาวนาน และเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยสดงดงามเมืองหนึ่งของจีน รวมทั้งมั่งคั่งไปด้วยเภสัชอุตสาหกรรม และสถาบันศิลปะมากมาย

นำท่านเข้าที่สู่พัก Sheraton Grand Hangzhou Binjing Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง

หังโจวล่องเรือทะเลสาบซีหูคฤหาสน์เก่าของเศรษฐีหูเซี่ยเหยียนอู่เจิ้นล่องเรือแจวชมหมู่บ้านโบราณซูโจวผ้าไหมถนนโบราณซานถังเจีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่บริเวณท่าเรือเพื่อ ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ที่ใครก็ต่างหลงใหลไม่ว่าจะเป็น ฮ่องเต้มาร์โคโปโล นักเขียน นักกวีจากทั่วสารทิศต่างพรรณนาถึงทัศนียภาพของทะเลสาบซีหู อันเป็นมนต์เสน่ห์ที่ทำให้นักเดินทางต้องมาเยือนสักครั้ง เมื่อปี .. 2554 ได้มีการขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโกให้ ทะเลสาบซีหู เมืองหังโจว เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม นำท่านชม คฤหาสน์เก่าของเศรษฐีหูเซี่ยเหยียน  เป็นพ่อค้าใหญ่ผู้มีอิทธิพลในปลายสมัยยุคราชวงศ์ชิง เขามีชีวิตอยู่ในช่วงปี 1823 ถึง 1885 เกิดที่อำเภอจี้ซี ในมณฑลอานฮุย  สมัยเด็กยากจนมาก แต่มาตั้งตัวได้ดีที่หางโจว คนเรียกเขาว่าเป็นพ่อค้าหมวกแดง (หงติ่งซางเหรินหมายถึงพ่อค้าที่มีอิทธิพลต่อรัฐบาล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู่เจิ้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นหมู่บ้านเล็ก ที่เก่าแก่ มีนักเขียน และนักประพันธ์มากที่สุด เป็นท้องถิ่นเก่าแก่ เป็นเมืองริมน้ำ บ้านริมคลอง อยู่ห่างจากนครเซี่ยงไฮ้เพียง 100 กม. และห่างจากเมืองหังโจวเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเพียง 60 กม.สร้างขึ้นตั้งแต่ราชวงศ์ซ่ง นำท่าน ล่องเรือแจวชมบ้านโบราณ สมัยราชวงศ์ซ่งมีอายุกว่า 1,000 ปี ไปตามคลองสายเล็ก ที่คดเคี้ยว ผ่านชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอู่เจิ้น ชมโรงงานย้อมผ้าบาติกโบราณ และโรงหมักเหล้า เป็นต้น จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชม.) เดินทางต่อสู่ โรงงานผ้าไหม เซี่ยงไฮ้ เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตผ้าไหมจีน ซึ่งถือว่ามีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง อย่างต่อเนื่อง ภายในโรงงานจะตกแต่งไว้สวยงามมาก มีผลงานศิลปะที่ทำจากเส้นไหม ดูแล้วรู้สึกเพลินตาเลยทีเดียว และภายในยังมีตู้โชว์ แสดงเสื้อผ้าของฮ่องเต้ ในสมัยโบราณ ที่ทอมาจากเส้นไหมจีน นำท่านชม ถนนโบราณซานถังเจีย หรือ ถนนซานถัง เป็นถนนสายโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองซูโจว และเป็นย่านการค้าและวัฒนธรรมที่มีความเจริญคึกคักมากในช่วงราชวงศ์หมิงและชิงร้านค้าและบ้านตั้งเรียงรายเป็นแถวริมแม่น้ำซานถัง ยามพลบค่ำ โคมไฟสีแดงหน้าบ้านเปล่งแสงสว่าง เสียงเพลงพื้นเมืองดังแว่วมาสัมผัสโสต ประสานเป็นหนึ่งเดียวกับสายน้ำ สวยราวกับภาพเขียน 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่สู่ Nikko Suzhou Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม

ซูโจวสวนหลิวหยวนอู๋ซีพระใหญ่หลิงซาน + วังกบิลพัตร (นั่งรถราง) – เซี่ยงไฮ้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

ท่านชม สวนหลิวหยวน สร้างเมื่อปี .. 1800 ในสมัยราชวงศ์ชิงมีเนื้อที่ 25 ไร่ เป็นโบราณสถานอันเก่าแก่สวยงามของซูโจว ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก และเป็นสวนที่สมบูรณ์แบบเลื่องชื่อของจีน รอบบริเวณตกแต่งด้วยภูเขาจำลอง เก๋งจีน ศาลาริมน้ำ ระเบียงยาว สะพานโค้ง ลักษณะอันหลากหลาย กลมกลืนกับอาคาร สวนดอกไม้ และสระน้ำลำธาร เหมือนกับนำบ้านพักเข้าไปวางอยู่ท่ามกลางการโอบล้อมของธรรมชาติ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองโบราณที่สร้างเมื่อราว 3,000 ปีก่อน เป็นเมืองอุตสาหกรรมเก่าในมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน มีทะเลสาบไท่หูพาดผ่านแบ่งเมืองออกเป็นสองส่วน เนื่องจากเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาเมื่อไม่นานมานี้ จึงถูกขนานนามว่าเซี่ยงไฮ้น้อย จากนั้น

นำท่านนมัสการ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ อยู่ริมทะเลสาบไท่หู สร้างสมัยราชวงศ์ถัง เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่สูง 85 เมตร ลักษณะพระพักตร์สง่างาม และชาวจีนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ด้านหน้าลานจตุรัส มีการแสดงพิธีสรงน้ำพระ มังกร 9 ตัว จะพ่นน้ำสรงพระสัมฤทธิ์สูง 25 เมตรที่ยืนบนดอกบัว ประกอบดนตรีและเสียงสวดมนต์ จากนั้น

นำท่านชม วังกบิลพัตรจำลอง วังหินอ่อนรูปโดม 3 โดม หลังคาฉาบด้วยทองคำ ภายในจัดแสดงชีวประวัติของพระพุทธเจ้า ชมภาพจิตรกรรมและประติมากรรมที่สวยงามตระการตาบนผนังและเพดาน ด้านหน้าพระราชวัง เป็นพระราชวังโปตาลาจำลอง และด้านหน้าเป็นหน่อเจดีย์รอยพระพุทธบาทที่จำลองมาจากเมืองสิบสองปันนา

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่สู่พัก Four Points By Sheraton Dining หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่

เซี่ยงไฮ้หาดไว่ทานอุโมงค์เลเซอร์เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ชั้นที่ 118 – ร้านบัวหิมะย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝางถนนนานกิง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ เขตไว่ทาน บริเวณหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เดิมเป็นเขตเช่าของพวกยุโรป (ชาวต่างชาติเรียกเขตนี้ว่าเดอะ บุนด์”) ชมอาคารรูปทรงทันสมัยตามสถาปัตยกรรมยุโรป จากนั้น นำท่านนั่ง อุโมงค์เลเซอร์ ลอดใต้แม่น้ำหวังผู่ โดยยานพาหนะพิเศษ แคปซูลมหัศจรรย์ ข้ามฟากจากฝั่งผู่ตงใหม่ (ตะวันออก) สู่ผู่ตงเก่า (ตะวันตก)ระหว่างลอดอุโมงค์ท่านจะได้ชมการยิงแสงเลเซอร์ สีสันต่าง และการประดับไฟตลอดระยะทาง

นำท่านเดินทางสู่ ตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ( รวมขึ้นตึกจุดชมวิวชั้นที่ 118 ) คือตึกระฟ้าที่ตั้งอยู่ในเขตผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ ออกแบบโดย Gensler เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ คือตึกที่สูงที่สุดในกลุ่มตึกที่ติดกัน 3 หลัง ในเขต ผู่ตง อีกสองตึกคือ จินเหมาทาวเวอร์ และศูนย์การเงินโลกเซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ในปัจจุบันเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน และสูงที่สุดอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเบิร์จคาลิฟาในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอกจากนี้ยังมีปล่องลิฟต์ยาวที่สุดในโลก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านแวะ ร้านบัวหิมะ ยาสามัญประจำบ้านที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน มีสรรพคุณรักษาแผลที่เกิดไฟไหม้ น้ำร้อนลวก แผลพุพอง ผิวหนังอักเสบ เชิญท่านเลือกซื้อไว้เป็นยาสามัญประจำบ้าน จากนั้น นำท่านชม ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง เป็นเขตอยู่อาศัยของชาวบ้านในยุค ..1920 – 1930 ประกอบไปด้วยบ้านทรงยุโรปสลับกับบ้านแบบจีน ถนนแห่งนี้เริ่มมีชื่อเสียง ในปี .. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินแบบติดดิน หรือที่ปัจจุบันเรียกว่าแนวสตรีทภายในเต็มไปด้วยคาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึก และงานแสดงของศิลปินทั้งในและต่างประเทศ  ต่อด้วยช้อปปิ้งที่ทันสมัยด้วยสินค้าแฟชั่น ทั้งแบรนด์เนม และสินค้าพื้นเมืองมากมาย ด้วยความยาวกว่า 1.30 กิโลเมตรบน ถนนนานกิง ทั้งยังได้ชมอาคารแหล่งช้อปปิ้งที่สร้างด้วยสไตล์ยุโรปโบราณ เพราะย่านนี้เคยเป็นเขตเช่าเก่าของฝรั่งมาก่อน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่สู่พัก Four Points By Sheraton Dining หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า

เซี่ยงไฮ้ร้านใบชาวัดพระหยกตลาดเฉินหวังเมี่ยวกรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ ร้านชา ฟังสรรพคุณอันเลื่องลือของใบชาที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน และให้ท่านชมรสชาติและสรรพคุณที่แตกต่างกันออกไป เช่น บำรุงสายตา, บำรุงเลือด  เป็นต้น จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดพระหยกขาว เพื่อนมัสการพระพุทธรูปหยกขาว ที่อัญเชิญมาจากประเทศพม่า ในปี .. 1928 เป็นพระพุทธรูปหยกปางสมาธิ สูง 1.9 เมตร ประดิษฐานบนชั้น 2 ของวิหารเก็บพระธรรม และพระพุทธรูปหยกปางไสยาสน์ ยาว 69 เซนติเมตร ประดิษฐานอยู่ชั้นล่าง นำท่านเคารพสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลล

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ตลาด 100 ปี พบบรรยากาศที่จำลองร้านค้าแบบบ้านเรือนสมัยราชวงศ์ซ่ง ขายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกพื้นเมือง และยังมีร้านอาหารพื้นเมืองให้ท่านได้ลิ้มลอง อาทิ เสี่ยวหลงเปา ถังหลงเปา เต้าหู้ทอด นกทอด ฯลฯ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นเดินกลับสู่สนามบิน

17.20 .    เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG665

21.15 . เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภา