ทัวร์จีน PEACH CHINA BEIJING

เส้นทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพราะเป็นเส้นทางที่สามารถเที่ยวได้ครบ ไฮไลท์ ของประเทศจีน ได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์ และความทันสมัย เดินทางได้ทุกวัน

 

วันแรก

กรุงเทพฯปักกิ่ง

07.00 . คณะพร้อม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ

10.00 . ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG614

15.50 . เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของ สาธารณรัฐประชาชนจีน นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร เมนูเป็ดปักกิ่ง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND METRO PARK HOTEL BEIJING หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สอง

จัตุรัสเทียนอันเหมินพระราชวังโบราณ (กู้กง) – หอฟ้าเทียนถานกายกรรมปักกิ่ง (ที่นั่ง VIP.)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่มีพื้นที่กว่า 275 ไร่ซึ่งถือเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ ชมอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคมและหอที่ระลึกประธานเหมาเจ๋อตุง  นำท่านผ่านประตูเทียนอันเหมินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน เพื่อเข้าสู่ พระราชวังโบราณ (กู้กง) ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ แห่งราชวงศ์หมิง ระหว่าง ..1406 – 1420 ซึ่งถือว่าเป็นพระราชวังที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในโลก ในอดีตเคยเป็นสถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นในห้องบรรทมของจักรพรรดิ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หอเทียนถาน สร้างเมื่อปี .. 1420 มีเนื้อที่ประมาณ 2.7 ตารางกิโลเมตร ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ทุกๆ ปีฮ่องเต้ต้องมาประกอบพิธีไหว้ฟ้า เพื่อขอให้ลมฝนราบรื่น ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ภายในประกอบด้วย 3 จุดหลักๆ คือ แท่นบวงสรวง ตำหนักเก็บป้ายเทพเจ้าฟ้า และหอประกอบพิธีไหว้ฟ้า (ตำหนักฉี่เหนียนเตี้ยน) ตำหนักที่สำคัญที่สุด ถือเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของกรุงปักกิ่ง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร สุกี้หม้อไฟ

จากนั้นนำชมความอลังการของ กายกรรมปักกิ่ง (ที่นั่ง VIP.) สุดยอดกายกรรมที่อ่อนช้อยสวยงาม และเข้มแข็งเป็นการผสมผสานระหว่างยิมนาสติกและกังฟู ที่จะทำให้ท่านสนุกสนานและตื่นตาตื่นใจ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND METRO PARK HOTEL BEIJING หรือเทียบเท่า 

 

 

วันที่สาม

กำแพงเมืองจีน ( ด่านจวียงกวน ) – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค (สนามกีฬารังนก) –บัวหิมะ  ร้านหยก  ถนนหวังฟู่จิ่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางไปยังเขตอำเภอชางผิง และเดินทางสู่ ด่านจวียงกวน ซึ่งเป็นด่านที่จอดรถได้ใกล้กำแพงเมืองจีนที่สุด นำชม กำแพงเมืองจีน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นกำแพงที่ยาวที่สุดในโลกที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับล้าน มีความยาว 6,500 กิโลเมตร ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล และสร้างต่อเชื่อมกันครั้งใหญ่เมื่อ 221 ปีก่อนคริสตกาล โดยจักรพรรดิฉินซีผู้ที่ปราบ 6 ก๊กสำเร็จและรวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกำแพงสูงราว 10 เมตร กว้าง 8 – 10 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 13,000 ลี้ (6,500 กิโลเมตร) ซึ่งประกอบด้วย กำแพง ซุ้มประตู ป้อมปราการและป้อมส่งสัญญาณไฟ กำแพงสร้างด้วยดิน หิน และก่ออิฐ ปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซมจนกลายเป็นที่ท่องเที่ยวที่มีสภาพสมบูรณ์สวยงามและเป็นสัญลักษณ์แห่งความภูมิใจของชาวจีนทั้งชาติ นำท่านชม ร้านบัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นที่พิสูจน์สรรพคุณมาแล้วหลายๆ เหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกาย สามารถใช้ยานี้ทาลดอาการพองหรือแสบร้อนได้ จากนั้นให้ท่านได้แวะ ชมหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือปี่เซี่ยะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ผ่านชม และถ่ายรูปคู่กับ สนามกีฬาโอลิมปิค 2008 หรือสนามกีฬารังนก เป็นสถาปัตยกรรมของชาวเยอรมัน ซึ่งโครงสร้างและรูปแบบตัวอาคารได้นำวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างอาคารแห่งนี้ ซึ่งสนามกีฬาแห่งนี้เปิดให้ใช้ในกีฬาโอลิมปิคปี 2008 จากนั้นนำท่านสู่ ถนนหวังฟู่จิ่ง (Wangfujing) ซึ่งเป็นที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนเส้นยาวๆ สำหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสินค้าพลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสือ ครบครัน พาท่านจับจ่ายกันอย่างเพลิดเพลินอย่างยิ่ง ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าแบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ และยังมีร้านกิ๊ฟช้อป ราคาย่อมเยาให้เลือกซื้อ นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติ ซึ่งน่าชมแต่เป็นอาหารพื้นเมืองแปลกๆ ที่ไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปช้อปปิ้งชมวิว ตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND METRO PARK HOTEL BEIJING หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่

ปักกิ่งพระราชวังฤดูร้อนกำแพงเก้ามังกรในอุทยานเป่ยไห่ร้านใบชาตลาดรัสเซียหงเฉียว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

  นำชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน (พระราชวังฤดูร้อน) อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปี ก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงคน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา และจักรพรรดิ์กวางสู ชมระเบียงฉางหลาง ทางเดินที่มีหลังคาคลุมยาว 728 เมตร ใต้หลังคามีภาพวาดนวนิยายของจีนที่มีชื่อเสียง เช่น สามก๊ก ไซอิ๋ว เป็นต้น กว่า 2,000 ภาพ และภาพทิวทัศน์ต่างๆ ที่พระเจ้าเฉียนหลงเสด็จทอดพระเนตรที่แม่น้ำแยงซี อีกกว่า 2,000 ภาพ พร้อมทั้งดอกไม้นานาชนิด และลวดลายต่างๆ อีกกว่า 4,000 ภาพ ชมเรือหินอ่อน 2 ชั้น ยาว 36 เมตร ที่พระนางซูสีไทเฮาโปรดให้สร้าง โดยรอบของพระราชวังยังมีพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับนานาชนิด ที่จัดปลูกไว้อย่างสวยงามและร่มรื่น จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ กำแพงเก้ามังกร แนวกำแพงที่มีลวดลายมังกรเป็นรูปสลักนูนต่ำอย่างวิจิตรสวยงามทั้งสองด้าน (เหมือนกับฉากในพระราชวังต้องห้ามแต่มีขนาดเล็กกว่า) ยาว 27 เมตร สูง 6 เมตร และด้านข้างหนา 1.42 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี .. 1756 ด้วยกระเบื้องเคลือบนูนกว่า 424 ชิ้น แนวกำแพงนี้ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอุทยานเป๋ยไห่ สามารถเดินจากประตูทางทิศเหนือหรือประตูหลัง (Back gate) แล้วเดินเลียบทะเลสาบมาประมาณ 350 เมตร จากนั้นเลี้ยวขวาผ่านตำหนักเทียนหวังเข้ามา นำท่านแวะ ร้านใบชา ชิมชาอวู่หลงของปักกิ่ง และชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย แหล่งช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกทั้งของก๊อปปี้แบรนด์ดังต่าง ๆให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา อุปกรณ์กีฬา ของที่ระลึก ฯลฯ ตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร ปิ้งย่างเกาหลี

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND METRO PARK HOTEL BEIJING หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า

ปักกิ่งวัดลามะกรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำชม วัดลามะ เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของกรุงปักกิ่ง อดีตเคยเป็นที่ประทับขององค์ชายสี่ (จักรพรรดิหย่งเจิ้น) ในสมัยราชวงศ์ชิง และเป็นที่ประสูติของจักรพรรดิเฉียนหลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศจีน นมัสการพระพุทธรูปไม้จันทร์แกะสลัก ซึ่งแกะสลักจากต้นไม้จันทร์เพียงต้นเดียว มีความสูง 26 เมตร ใช้เวลา 10 ปี ลำเลียงมาจากทิเบต และใช้เวลาแกะสลักอีก 10 ปี ถือเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากไม้จันทน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบินปักกิ่ง เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

17.05 . เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG615

21.15 .        เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ