ทัวร์จีน PEACH CHANGSHA-ZHANGJIAJIE

เส้นทางท่องเที่ยวฉางซา จางเจี่ยเจี้ย เยือนดินแดนอวตาร เที่ยวเมืองโบราณเฟิงหวง   ชมประตูสวรรค์ นั่งประเช้าที่ยาวที่สุด พิสูจน์ความกล้าที่ระเบียงแก้ว และสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก เดินทางได้ทั้งครอบครัว

 

วันแรก  

กรุงเทพฯฉางซา

13.00 . คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D (ดี) สายการบินไทยสมาย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

16.05 . นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยสมาย เที่ยวบินที่ WE616

20.20 . เดินทางถึง เมืองฉางซา (ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

นำท่านเข้าที่สู่พัก HOWARD JOHNSON HUACHEN PLAZA CHANGSHA หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง    

ฉางซาเมืองโบราณเฟิ่งหวงล่องเรือถัวเจียงบ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน – สะพานหงเฉียว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่  เมืองโบราณเฟิ่งหวง (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาน 5-6 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง มีประวัติกว่า  400 ปี เนื่องจากเขาหนานหัวที่อยู่ทางใต้ของเมืองมีรูปร่างเหมือนหงส์ จึงได้ชื่อว่าเฟิ่งหวงแปลว่าหงส์ปัจจุบัน เมืองเฟิ่งหวงมีประชากรประมาณ 3 แสนคน ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าถู่เจียและชาวม้ง เวลาเดินอยู่ในตัวเมือง มักจะพบหญิงสาวชาวม้งหรือชาวถู่เจียในชุดชนชาติที่ประดับด้วยลายดอกไม้ เพิ่มความงดงามให้เมืองโบราณแห่งนี้ไม่น้อยเลยทีเดียว เฟิ่งหวงเป็นเมืองขนาดเล็ก ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เดินได้ทั่ว แบ่งเป็นเมืองเก่ากับเมืองใหม่ เมืองเก่าสร้างขึ้นตามเชิงเขาและมีลำน้ำถัวเจียงไหลผ่าน มีถนนที่ปูด้วยหินสีเขียว 20 กว่าสาย มีกำแพงเมืองโบราณตั้งอยู่ริมน้ำ มีหงเฉียวซึ่งเป็นสะพานเก่าแก่ที่มีหลังคาคลุมเชื่อมสองฟากฝั่งให้เป็นหนึ่งเดียว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นําท่าน ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ที่จะทําให้ท่านสนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้านเรือนสองฝากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ อวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก หลังจากนั้นนําท่านชม บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาอันลือชื่อของจีน บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน เป็นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ด้าน ก่อด้วยอิฐทนไฟที่มีสัญลักษณ์ประจําท้องถิ่นในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน และได้ตกทอดมาจากปู่ของเสิ่นฉงเหวินอดีตผู้บังคับการทหารประจํามณฑลกุ้ยโจวในสมัย ราชวงศ์ชิง ต่อมาจึงสร้างเป็นบ้านเกิดหลังดังกล่าว ท่านเสิ่นฉงเหวินได้จดบันทึกประวัติให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ไปของเมืองฟ่งหวงนั่นเอง จากนั้นพาท่านชม สะพานหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือน สะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของ เฟิ่งหวง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำที่ใสสะอาดจนเห็นก้นบึง เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่สู่พัก CROWNE PLAZA XIANGXI HOTEL  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม

เฟิ่งหวงจางเจียเจี้ยเทียนเหมินซาน (กระเช้า+ระเบียงแก้ว+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)*** ขึ้นลงด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก***

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง จางเจียเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาน 5 ชั่วโมง) อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนานเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีนและได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ..1992 อุทยานจางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพันธุ์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน เป็นประวัติแรกของจางเจียเจี้ย นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเช้าที่ทันสมัยที่สุด ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล ท่านจะได้ชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟ้า งามแปลกตา อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา จากนั้นนำท่านชม ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน ความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทำให้เราก้าวขาไม่ออก จากนั้นนำท่านลงบันไดเลื่อนสู่ ถ้ำเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ำ ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ำประตูสวรรค์ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขับเครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็นสถานที่ที่น่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่ง สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาด้วยกระเช้า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่สู่พัก CROWNE PLAZA ZHANGJIAJIA WULINGYUAN HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่

จางเจียเจี้ยเขาเทียนจื่อซาน (ขึ้นลงด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง) – สะพานหนึ่งในใต้หล้าร้านหยกร้านนวดเท้าแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ยสะพานกระจก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านขึ้นลงด้วยลิฟท์แก้วไปหลง ขึ้นสู่ เขาเทียนจื่อซาน ระหว่างทางชมทิวทัศน์ขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชะอุ่มของต้นไม้ นานาพันธุ์ และเป็นเขตป่าอนุรักษ์ ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ อุทยานหยวนเจียเจี้ย ส่วนหนึ่งในอุทยานจางเจียเจี้ย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน อุทยานจางเจียเจี้ย เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่งดงาม ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็นป่าไม้  จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปีค..1982 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของสถานที่แห่งนี้ คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตรนอกจากนี้ยังมีช่องแคบ ลำธาร สระน้ำ และน้ำตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ำกว่า 40 ถ้ำ ซึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จากองค์การ UNESCO หลังจากนั้นนำท่านชมและข้ามสะพานธรรมชาติอันมีเสาหินตอหม้อจากธรรมชาติ คนจีนให้ชื่อว่า สะพานหนึ่งในใต้หล้า ทอดตัวยาวข้ามหุบเหวลึกกว่า 1,500 เมตร จากจุดนี้ท่านสามารถชมความงดงามของ ยอดเขานางฟ้า ยอดเขาสวรรค์ ยอดเขาพู่กัน อันเป็นส่วนหนึ่งของฉากในภาพยนต์เรื่อง AVATAR จากนั้น วนอุทยานหยางเจียเจี้ย ที่เที่ยวแห่งใหม่ๆที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยวนอุทยานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ อู่หลิงหยวน (WULINGYUAN) บริเวณอนุรักษ์ทางธรรมชาติของจีนหลายแหล่งรวมกันที่มีทั้งความงดงามทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์จนได้รับประกาศให้เป็นมรดกโลก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นให้ท่านได้แวะ ชมหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือปีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง  นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ นำท่านชม แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเมืองจางเจียเจี้ย ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง จากนั้นนำท่านพิสูจน์ความกล้ากับ สะพานกระจก ที่ยาวที่สุดในโลก มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผา ถือเป็นการทำลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดอย่างสะพานแกรนด์แคนย่อนของอเมริกาที่สูงเพียงแค่ 718 ฟุต

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่สู่พัก CROWNE PLAZA ZHANGJIAJIE WULINGYUAN HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า

จางเจียเจี้ยฉางซาเกาะส้ม (นั่งรถราง) – ถนนคนเดินหวงซิ่งสนามบินฉางซากรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง ฉางซา ใช้เวลาประมาน 5 ชั่วโมง ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานมากกว่า 3,000 ปี ในสมัยราชวงศ์ฉิน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง ตอนเหนือติดกับทะเลสาบต้งถิง ตะวันออกติดกับภูเขาลัวเซียว ตะวันตกติดกับภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดกับภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อำเภอ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร อาหารซีฟู้ดเมนูกุ้งมังกร

บ่าย นำท่านชม เกาะส้ม (นั่งรถราง) สวนสาธารณะกลางแม่น้ำใจกลางนครฉางซา  นำท่านนั่งรถแบตตารี่ ชมวิว ชมหินแกะสลักรูปหน้าของท่านประธานเหมาเจ๋อตุงสมัยเมื่ออายุ 35 ปี รูปปั้นถูกแกะสลักจากหินขนาดใหญ่ สูงถึง 32 เมตร จากนั้นให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินหวงซิ่ง ถนนสายนี้ถือเป็นศูนย์รวมของการช้อปปิ้ง แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

21.20 .         เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมาย เที่ยวบินที่ WE617

23.55 .         เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ